rhwydwaithbusnesgwynedd
cysylltu pobl busnes

Polisi Defnydd Derbyniol

Pan fyddwch yn defnyddio unrhyw un o systemau ar lein Rhwydwaith Busnes Gwynedd mae'n rhaid i chi gydymffurfio â'r Polisi Defnydd Derbyniol hwn. Er na all Rhwydwaith Busnes Gwynedd dderbyn cyfrifoldeb am fonitro bob neges sy'n cael ei anfon at y wefan, rydym yn cadw'r hawl i dynnu eitemau gan unrhyw un sydd wedi anwybyddu'r rheolau.

1. Eich manylion.

Mae'n rhaid i chi roi eich enw a'ch cyfeiriad e-bost pan fyddwch yn anfon neges. Ni chaniateir negeseuon neu sylwadau yn ddienw.

2. Defnydd o Iaith.

Ni ddylai negeseuon fod yn falais nac yn dramgwyol. Ni chaniateir rhegi neu iaith anwaraidd. Drwy osod neges mae'n rhaid i chi sicrhau gwarchod ein staff a'n is gontractwyr rhag unrhyw atebolrwydd sy'n codi o unrhyw neges anllad, difrïol, terfysglyd, cableddus neu unrhyw ddatganiad gweithredol sy'n cael ei osod gennych, yn erbyn unrhyw iawndal, colledion a chostau (gan gynnwys, heb gyfyngiad, unrhyw ddirwyon neu gostau yn dilyn cynnal neu amddiffyn unrhyw achos) a allai godi o wneud datganiadau o'r fath.

3. Ymddygiad Trafod.

Ni chewch gyfeirio at bersonoliaeth na gwneud unrhyw ymosodiad ar gymeriad unigolyn.

Mae'n rhaid i chi gofio eich bod chi yn gyfreithiol gyfrifol am yr hyn yr ydych yn ei ysgrifennu. Drwy osod neges mae'n rhaid i chi sicrhau gwarchod ein staff a'n is gontractwyr rhag unrhyw atebolrwydd sy'n codi o dorri amodau cyfrinachedd, hawlfraint neu unrhyw hawliau eiddo deallusol wedi eu cyhoeddi gennych ar y wefan, yn erbyn unrhyw iawndal, colledion a chostau (gan gynnwys, heb gyfyngiad, unrhyw ddirwyon neu gostau yn dilyn cynnal neu amddiffyn unrhyw achos) a allai godi o wneud datganiadau o'r fath.

Ni chewch wneud datganiadau enllibus, anllad, sy'n ceisio casineb hiliol neu sy'n torri cyfreithiau Cymru a'r DU.

4. Ebost personol

Os oes rhywun wedi anfon e-bost personol atoch ni chewch ei basio ymlaen at grŵp trafod cyhoeddus heb ganiatâd yr unigolyn o flaen llaw.

5. Hysbysebu ac ymchwil

Cewch hysbysebu digwyddiad, cyhoeddiad neu eitemau tebyg sydd yn berthnasol i'r system dan sylw.

6. Cwyn am dorri'r rheolau hyn

Dylai unrhyw gwyn am dorri rheolau yma gael eu gwneud ar e-bost i'r gwefeistr - gwefeistr@gwyneddbusnes.net

7. Unrhyw newidiadau i'r polisi

Mae Rhwydwaith Busnes Gwynedd yn cadw'r hawl i newid y Polisi Defnydd Derbyniol yma ar unrhyw amser.

Bwrdd Cyfarwyddwyr RhBG

Ffurfiwyd RhBG fel cwmni cyfyngedig trwy warant ac mae'r Bwrdd ar hyn o bryd yn cynnwys saith cyfarwyddwr:

Cyfarwyddwyr

John Lloyd
Inigo Jones a’i Gwmni Cyf
Y Groeslon

Gill Richards MBE
Rhwydwaith Busnes Gwynedd
Bangor

John Morris
J Morris Consultancy
Barmouth

Wyn Roberts
Marchnata Aqua
Caernarfon

Samantha Evans
Mwnci Bach
Blaenau Ffestiniog

Gwyn Jones
Oriel Plas Glyn-y-Weddw
Llanbedrog

Sian M Williams
Griffith, Williams a'i Gwmni
Pwllheli

Owain Lloyd Williams
Natwest
Porthmadog

Ymwrthodiad Atebolrwydd
Polisi Defnydd Derbyniol
Polisi Iaith Gymraeg

Rhwydwaith Busnes Gwynedd - cysylltu pobl busnes
Intec, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4FG.
Ffon: 0870 428 1525 Ebost: info@gwyneddbusnes.net

Hawlfraint cynnwys 2010
Dylunio a Lletya gan WiSS Ltd
CMS gan Tysca

This page took 109 ms to generate