Rhwydwaith Busnes Gwynedd / Gwynedd Business Network

19/03/2020 - COVID 19: CYMORTH I FUSNESAU

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn cymorth gwerth dros £1.4bn i fusnesau bach er mwyn eu helpu yn ystod cyfnod y coronafeirws.

Bydd siopau, busnesau hamdden a lletygarwch gyda gwerth ardrethol o £51,000 neu lai yn cael rhyddhad ardrethi busnes o 100% a bydd tafarndai sydd â gwerth ardrethol rhwng £51,000 a £100,000 yn cael gostyngiad o £5,000 yn eu bil. Caiff hyn ei weinyddu drwy eich awdurdod lleol.

Yn ychwanegol at y cymorth hwn mae pecyn newydd a fydd, yn 2020/21, yn rhoi rhyddhad ardrethi busnes am un flwyddyn i fusnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch yng Nghymru, a grant o £25,000 i’r busnesau hyn sydd â gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £51,000.

Mae hefyd yn darparu grant o £10,000 i’r holl fusnesau sy’n gymwys am Ryddhad Ardrethi Busnesau Bach ac sydd â gwerth o £12,000 neu lai.

Nid oes rhaid i fusnesau sy’n gymwys am y cymorth hwn wneud unrhyw gais ar gyfer y cynllun hwn. Bydd yn cael ei weinyddu drwy’r system Ardrethi Busnes.

Bydd y dolenni isod yn mynd â chi i wybodaeth bellach ar faterion penodol:

  • Banc Datblygu Cymru - gwybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael drwy Fanc Datblygu Cymru
  • cymorth gan y Llywodraeth - gwybodaeth am y cymorth a ddarperir gan y Llywodraeth, gan gynnwys Rhyddhad Ardrethi Busnes a Grantiau Busnes
  • canllaw i gyflogwyr a busnesau am covid-19 gan BEIS - Linc i wybodaeth a chanllawiau gan Lywodraeth y DU ar feysydd fel Tâl Salwch Statudol, Cyngor i weithwyr sydd wedi teithio i ardaloedd risg uchel a chyngor ar weithio o gartref.

I gael rhagor o ganllawiau ar goronafeirws cliciwch yma

Rhwydwaith Busnes Gwynedd - cysylltu pobl busnes
Gwynedd Business Network - connecting business people
Intec, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4FG
Ebost/Email: [email protected]