Rhwydwaith Busnes Gwynedd / Gwynedd Business Network

30/03/2020 - COVID-19: CYMORTH ARIANNOL A GRANTIAU

Banc Datblygu Cymru

Mae Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru wedi cyhoeddi Cynllun Benthyciadau Busnes Cymru Covid-19, sy’n werth £100m, i gefnogi busnesau y mae’r achosion o Covid-19 yn effeithio arnynt. Bydd y Cynllun ar gael gan Fanc Datblygu Cymru am gyfnod cyfyngedig. Y bwriad yw darparu cymorth i fusnesau sy’n cael anawsterau llif arian o ganlyniad i’r pandemig.

Bydd y cynllun benthyciadau yn gweithio ochr yn ochr â’r Cynllun Benthyciadau Busnes Coronafeirws ar gyfer y DU gyfan a chynigion eraill o gymorth gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, i ddarparu mwy o opsiynau hanfodol i fusnesau Cymru. Mae benthyciadau rhwng £5,000 a £250,000 ar gael i fusnesau sy’n masnachu ers mwy na 2 flynedd ac sy’n gallu dangos y byddent wedi gallu trin y lefel honno o ddyled cyn yr achosion.

Manylion y Gronfa:

• £100m yn y gronfa
• benthyciadau rhwng £5,000 a £250,000, mae lefelau uchaf i’r benthyciadau
• 12 mis o wyliau cyn ad-dalu cyfalaf a llog
• dim ffioedd trefnu na monitro
• 2% o log wedi’i bennu am 6 mlynedd (gan gynnwys y 12 mis o wyliau)

Mae manylion y gronfa, y cymhwysedd a’r broses o wneud cais ar gael ar wefan Banc Datblygu Cymru https://bancdatblygu.cymru/


Cronfa Cydnerthedd Economaidd

Gall busnesau elwa hefyd ar bot argyfwng sy’n werth £400 miliwn i ddarparu:

• grantiau yn werth £10,000 i Ficro-fusnesau sy'n cyflogi hyd at naw o bobl. Mae hyn yn cynnwys masnachwyr unigol sy'n cyflogi staff. Bydd busnesau cymwys yn gallu gwneud cais erbyn canol mis Ebrill.
• grantiau o hyd at £100,000 i gwmnïau bach a chanolig gyda rhwng 10 a 249 o weithwyr. Bydd busnesau cymwys yn gallu gwneud cais erbyn canol mis Ebrill.
• cymorth ar gyfer cwmnïau mwy o faint yng Nghymru, sydd o bwysigrwydd cymdeithasol neu economaidd tyngedfennol i Gymru. Bydd yr elfen hon yn agored i fusnesau cymwys o fewn y pythefnos nesaf.

Mae manylion y cymhwyedd a’r broses o wneud cais wrthi’n cael eu cwblhau’n derfynol, a byddant yn cael eu cyhoeddi cyn bo hir.


Grantiau Busnes Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn cymorth £1.4bn ar gyfer pob busnes a restrir ar y gofrestr ardrethi busnes, sy'n cynnwys Rhyddhad Ardrethi Busnes a Grantiau Busnes.

Mae 2 elfen wahanol i’r Grantiau Busnes.

Grant 1: Ar gyfer busnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch yng Nghymru, cynigir grant o £25,000 ar gyfer busnesau’r sectorau hynny sydd â gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £51,000.

Grant 2: Ar gyfer pob sector arall, mae pecyn Llywodraeth Cymru hefyd yn darparu grant o £10,000 i bob busnes sy’n gymwys am Ryddhad Ardrethi Busnesau Bach sydd â gwerth ardrethol o £12,000 neu lai.

Yr awdurdodau lleol fydd yn gweinyddu’r ddau grant hyn yng Nghymru. Er mwyn galluogi taliadau cyflym ac effeithlon, bydd angen i chi gadarnhau rhai manylion gyda’ch awdurdod lleol. Am fwy o wybodaeth clicliwch yma. Peidiwch â cheisio ffonio eich awdurdod lleol. Bydd y wybodaeth sydd ei hangen arnoch ar gael ar-lein.

Cynllun Cadw Swyddi yn sgil y Coronafeirws

O dan y Cynllun Cadw Swyddi yn sgil y Coronafeirws, bydd holl gyflogwyr y DU yn gallu cael mynediad at gymorth i barhau i dalu rhan o gyflog eu gweithwyr ar gyfer y gweithwyr hynny a fyddai fel arall wedi cael eu diswyddo. Mae pob busnes yn y DU yn gymwys.

I gael mynediad i’r cynllun, bydd angen i fusnesau:

  • nodi gweithwyr sy’n cael eu heffeithio fel ‘gweithwyr ar seibiant’ (furloughed workers) a rhoi gwybod i’ch gweithwyr am y newid hwn - mae newid statws gweithwyr yn parhau i fod yn amodol ar y gyfraith gyflogaeth gyfredol ac, yn dibynnu ar y contract cyflogaeth, gall fod yn destun trafod
  • cyflwyno gwybodaeth i CThEM ynglŷn â’r gweithwyr sydd ‘ar seibiant’ a'u henillion drwy borth ar-lein newydd. Nid yw'r porth hwn ar waith eto a byddwn yn cyhoeddi manylion cyn gynted ag y byddant ar gael (bydd CThEM yn nodi manylion pellach am y wybodaeth angenrheidiol)

Bydd CThEM yn ad-dalu 80% o gostau cyflog y gweithwyr ‘ar seibiant’, hyd at gap o £2,500 y mis. Mae CThEM yn gweithio ar frys i sefydlu system ar gyfer ad-daliadau. Nid yw’r systemau presennol wedi’u creu i hwyluso taliadau i gyflogwyr.


Cynllun Benthyciadau Tarfu ar Fusnes

Ar 23 Mawrth, lansiwyd Cynllun newydd ar gyfer Benthyciadau Tarfu ar Fusnes yn sgil y Coronafeirws, sy’n cwmpasu amrywiaeth o gynnyrch gwahanol fel benthyciadau, gorddrafft, cyllid anfonebau a chyllid asedau, drwy Fanc Busnes Prydain, i helpu busnesau bach a chanolig yn bennaf i gael mynediad at fenthyciadau banc a gorddrafftiau. Bydd y llywodraeth yn rhoi gwarant o 80% i fenthycwyr ar bob benthyciad (yn amodol ar gap fesul benthyciwr ar hawliadau) i roi hyder pellach i fenthycwyr barhau i ddarparu cyllid i fusnesau bach a chanolig. Ni fydd y llywodraeth yn codi tâl ar fusnesau na banciau am y warant hon, a bydd y Cynllun yn cefnogi benthyciadau gwerth hyd at £5 miliwn. Gall busnesau gael mynediad i’r 12 mis cyntaf o gyllid yn ddi-log, wrth i’r llywodraeth ysgwyddo’r taliadau llog ar gyfer y 12 mis cyntaf.

Gellir dod o hyd i fanylion pellach yn: https://www.british-business-bank.co.uk/ourpartners/coronavirus-business-interruption-loan-scheme-cbils/


Diogelu busnesau sy’n methu taliadau rhent

Cyhoeddodd Llywodraeth y DU y bydd tenantiaid masnachol na allant dalu eu rhent oherwydd y coronafeirws yn cael eu diogelu rhag cael eu troi allan. Bydd y mesurau hyn yn golygu na fydd unrhyw fusnes yn cael ei orfodi o’i adeilad os byddant yn methu taliad yn ystod y 3 mis nesaf. Am wybodaeth bellach, ewch i wefan GOV.UK.


Cymorth Tâl Salwch Statudol

Mae Llywodraeth y DU yn cyflwyno deddfwriaeth i ganiatáu busnesau bach a chanolig i adhawlio Tâl Salwch Statudol (SSP) oherwydd absenoldeb salwch yn sgil y coronafeirws. Bydd y meini prawf cymhwysedd ar gyfer y cynllun fel a ganlyn:

  • bydd yr ad-daliad hwn yn cwmpasu hyd at bythefnos o SSP fesul gweithiwr cymwys sydd wedi bod o’r gwaith oherwydd COVID-19
  • bydd cyflogwyr sydd â llai na 250 o weithwyr yn gymwys - bydd maint cyflogwr yn cael ei bennu yn ôl nifer y bobl a gyflogwyd o 28 Chwefror 2020
  • bydd cyflogwyr yn gallu adennill gwariant ar gyfer unrhyw weithiwr sydd wedi hawlio SSP (yn unol â’r meini prawf cymhwysedd newydd) yn sgil COVID-19
  • dylai cyflogwyr gadw cofnodion o absenoldebau staff a thaliadau SSP, ond nid oes angen i weithwyr ddarparu nodyn ffitrwydd wrth meddyg teulu
  • bydd y cyfnod cymwys ar gyfer y cynllun yn dechrau y diwrnod ar ôl i'r rheoliadau ar ymestyn Tâl Salwch Statudol i'r rheini sy'n aros gartref ddod i rym
  • bydd y llywodraeth yn gweithio gyda chyflogwyr yn ystod y misoedd nesaf i sefydlu'r mecanwaith ad-dalu ar gyfer cyflogwyr cyn gynted â phosibl
Rhwydwaith Busnes Gwynedd - cysylltu pobl busnes
Gwynedd Business Network - connecting business people
Intec, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4FG
Ebost/Email: [email protected]